מוצגים

סיר בדואי

הבדואים משתמשים בסיר זה עד היום לבישול.
סיר גדול חסר ידיות. שפת הסיר מכופפת כלפי חוץ ולמעלה.